Regulamin

REGULAMIN SACROSONGU DWP 2022 

1. Informacje ogólne

 1. Głównym celem Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Religijnej i Patriotycznej  Sacrosong Diecezji Warszawsko-Praskiej jest uwielbienie Boga przez śpiew religijny i patrotyczny.
 2. Organizatorem Sacrosongu jest parafia Matki Bożej Królowej Polski z siedzibą w Otwocku przy ulicy Czerskiej 21.
 3. Sacrosong DWP 2022 jest konkursem z nagrodami w 6 kategoriach.
 4. W I etapie odywa się przesyłanie zgłoszeń uczestników wraz z linkami do nagrań w formie elektronicznej  do 15 maja 2022 r. Jury dopuszcza wybrane osoby (zespoły) do udziału w II etapie konkursu. Osoby/zespoły zakwalifikowane zostaną poinformowane do dnia 25 maja 2022 r.
 5. Przesłuchania II etapu odbędą się 4 czerwca 2022 r. od godz. 10.00 w kościele MB Królowej Polski w Otwocku, ul. Czerska 21 w Otwocku.
 6. Koszty podróży i ewentualnego noclegu uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 7. Organizator zapewnia poczęstunek.
 8. Koncert  Laureatów  odbędzie się 4 czerwca 2022 r. od godz. 19.00 w kościele MB Królowej Polski w Otwocku, ul. Czerska 21 w Otwocku.
 9. Wszyscy laureaci mają obowiązek uczestnictwa w koncercie laureatów, co jest warunkiem otrzymania przyznanej nagrody.
 10. W inicjatywie Echo Sacrosongu uczestniczą osoby wybrane przez organizatorów spośród Laureatów konkursu.

2. Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs ma charakter otwarty.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być soliści  lub zespoły (schole, chóry).
 3. Uczestnik zgłasza utwór konkursowy samodzielnie. W przypadku osoby niepełnoletniej odpowiedzialnym za zgłoszenie jest rodzic/prawy opiekun.
 4. Udział w konkursie jest dobrowolny, z tytułu przystąpienia do konkursu uczestnik nie ponosi żadnych opłat wpisowych.
 5. Uczestnicy wystąpią w kategoriach:
  1. Zespoły dziecięce do ukończenia 13 lat
  2. Soliści dzieci do ukończenia 13 lat
  3.  Zespoły młodzieżowe (od 13 lat do ukończenia 17 lat)
  4. Soliści młodzież (od 13 lat do ukończenia 17 lat)
  5. Zespoły od 17 lat
  6. Soliści od 17 lat
 6. Repertuar zespołu powinien zawierać trzy utwory: dwa religijne i jeden patriotyczny. Przewidziany czas prezentacji do 15 minut.
 7. Soliści wykonują dwa utwory: religijny i patriotyczny. Przewidziany czas prezentacji do 10 minut.
 8. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy przesłać:
 • formularz zgłoszeniowy wypełniony w każdym punkcie w formie elektronicznej (Word).
 • linki odsyłające do nagrań audio-wideo .  Długość nagrań powinna być zgodna z kategorią, do której należy uczestnik. W opisie filmu należy wpisać:  Sacrosong DWP 2022, imię i nazwisko uczestnika, kategoria.
 • zgody na przetwarzanie danych (RODO)

9. Nagranie audio-wideo powinno być wysokiej jakości i przedstawiać całą sylwetkę osoby wykonującej program lub całego zespołu lub chóru, z odległości umożliwiającej identyfikację uczestnika. Nagranie nie może być poddane edycji tzn. należy dokonać rejestracji wykonania utworu muzycznego wyłącznie z jednej kamery bez dodatkowych cięć w trakcie trwania utworu.

10.  Formularz zgłoszeniowy, link do nagrania oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisane przez uczestnika (lub w przypadku osoby niepełnoletniej przez opiekuna prawnego) należy przesłać na adres e-mail poczta@sacrosongdwp.pl do 15.05.2022 r. pod rygorem nieważności zgłoszenia.

11. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrazeniem zgody na prawo do wykorzystania nagrania utworu lub jego fragmentów w celach promocyjno-reklamowych przez organizatorów Sacrosongu w dowolnych mediach bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, bez konieczności wypłaty wynagrodzenia.
Organizator ma prawo do bezpłatnego korzystania z nagrania utworów Laureatów w celu prezentacji dorobku Sacrosongu na stronie www.sacrosongdwp.pl.

3. Nagrody i rozstrzygnięcia

 1. Organizator powołuje członków Jury spośród wybitnych znawców muzyki sakralnej.
 2. Jury przyznaje nagrody pieniężne i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wyżej wymienionych.
 3. Jury może również przyznać nagrody np. za piosenkę autorską, aranżację, kompozycję.
 4. Zdobywcy nagród i wyróżnień w każdej kategorii otrzymują tytuł laureata Sacrosongu DWP.
 5. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród lub dzielenia nagród ex aequo w poszczególnych kategoriach.
 6. Imiona i nazwiska laureatów Konkursu zostaną opublikowane na stronie www.sacrosongdwp.pl dnia 4.06.2022 r.
 7. Dyplomy dla uczestników zostaną wysłane wyłącznie drogą elektroniczną.
 8. Nagrody pieniężne zostaną przekazane przelewem na wskazany numer konta.
 9. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.