Regulamin

REGULAMIN SACROSONGU DWP 2021 – edycja jesienna.

Tegoroczna edycja Festiwalu Pieśni Religijnej i Patriotycznej Sacrosong ze względu na sytuację epidemiologiczną odbędzie się w formie on-line.

1. Informacje ogólne

 1. Sacrosong DWP 2021 – edycja jesienna odbędzie się w trzech etapach.
  – I etap:  przesyłanie zgłoszeń uczestników wraz z linkami do nagrań w formie elektronicznej (We Transfer ) do 29 października 2021 r.
  – II etap: przesłuchanie nadesłanych nagrań przez jury i ogłoszenie werdyktu: 30 października 2021 r.
  – III etap: Koncert  Laureatów  12-13 listopada 2021  r.
  W koncercie wezmą udział laureaci pierwszych, drugich i trzecich miejsc wszystkich kategorii.  Laureatom z zagranicy ze względu na sytuację epidemiologiczną zostanie umożliwiony występ on-line.
 2. Organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Religijnej i Patriotycznej (dalej: Konkurs) jest parafia Matki Bożej Królowej Polski z siedzibą w Otwocku przy ulicy Czerskiej 21.
 3. Głównym celem Sacrosongu Diecezji Warszawsko-Praskiej jest dziękczynienie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za łaski udzielone naszemu narodowi na przestrzeni wieków. W sposób szczególny dziękujemy za dar wolności naszej Ojczyzny oraz opieki w trudnych dziejach historii. Istotą Sacrosongu jest więc repertuar o charakterze religijnym jak i patriotycznym.
 4. Wykonania konkursowe będą oceniane przez jury.

2. Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs ma charakter otwarty.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być soliści, zespoły muzyczne, chóry.
 3. Uczestnik zgłasza utwór konkursowy samodzielnie. W przypadku osoby niepełnoletniej odpowiedzialnym za zgłoszenie jest rodzic/prawy opiekun.
 4. Udział w konkursie jest dobrowolny, z tytułu przystąpienia do konkursu uczestnik nie ponosi żadnych opłat wpisowych.
 5. Uczestnicy wystąpią w kategoriach:
  1. Kategoria A – grupy dziecięce (szkoła podstawowa)
  2. Kategoria B – soliści dzieci (szkoła podstawowa)
  3. Kategoria C – grupy młodzieżowe (15 -19 lat; zespoły, chóry)
  4. Kategoria D – soliści młodzież (15 -19 lat)
  5. Kategoria E – grupy dorosłych (zespoły, chóry)
  6. Kategoria F – soliści dorośli
  7. Kategoria G – piosenka autorska
 6. Repertuar chóru powinien zawierać trzy utwory: dwa religijne i jeden patriotyczny. Przewidziany czas prezentacji do 15 minut.
 7. Soliści wykonują tylko dwa utwory: religijny i patriotyczny. Przewidziany czas prezentacji do 10 minut.
 8. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy przesłać jeden link odsyłający do nagrania audio-wideo (We Transfer ). Nadesłanie więcej niż jednego linku wiąże się z dyskwalifikacją uczestnika. Długość nagrań powinna być zgodna z kategorią, do której należy uczestnik. W opisie filmu należy wpisać: Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej i Patriotycznej Sacrosong DWP 2021, imię i nazwisko uczestnika, kategoria.
 9. Nagranie audio-wideo powinno być wysokiej jakości i przedstawiać całą sylwetkę osoby wykonującej program lub całego zespołu lub chóru, z odległości umożliwiającej identyfikację uczestnika. Nagranie nie może być poddane edycji tzn. należy dokonać rejestracji wykonania utworu muzycznego wyłącznie z jednej kamery bez dodatkowych cięć w trakcie trwania utworu. Dozwolone jest nagranie poszczególnych części osobno w przypadku utworów cyklicznych oraz zestawienie ich jako jeden film. W podsumowaniu ubiegłorocznego werdyktu jury czytamy: ” …Zdecydowanie lepiej wypadały prezentacje śpiewów piosenek religijnych przez tych solistów, którzy z umiarem wykorzystywali nagłośnienie (mikrofony, nagrany podkład muzyczny), co pozwoliło im lepiej pokazać walory wokalne i umiejętności interpretacyjne..”.
 10. Link do nagrania wraz z podpisanym przez uczestnika (lub w przypadku osoby niepełnoletniej przez opiekuna prawnego) formularzem zgłoszeniowym oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na adres e-mail poczta@sacrosongdwp.pl do 27.10.2021 r. pod rygorem nieważności zgłoszenia.

3. Nagrody i rozstrzygnięcie

 1. Nagrody w konkursie są w formie pieniężnej.
 2. Mogą zostać przyznane nagrody specjalne, o czym decyduje jury Konkursu.
 3. O przyznaniu nagród decyduje jury po zapoznaniu się z nagraniami audio-wideo. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc oraz osoby wyróżnione w każdej kategorii otrzymują tytuły laureatów. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród lub dzielenia nagród ex aequo, a także podział miejsc i nagród w ramach wyznaczonej przez organizatorów puli nagród.
 4. Jury powołane jest przez organizatorów, jego ocenie podlegać będzie:
  • Wartość techniczna programu (intonacja, rytmika, dynamika, artykulacja, aparycja).
  • Wartość muzyczno-interpretacyjna (agogika-dobór właściwego tempa, frazowanie – uplastycznienie melodii i całej struktury horyzontalnej frazy), retoryka muzyczna, ambitus melodii, aparycja, intonacja.
  • Ogólna wartość artystyczna.
  • Dobór repertuaru do poziomu warsztatu wykonawczego.
 5. Imiona i nazwiska laureatów Konkursu zostaną opublikowane na stronie www.sacrosongdwp.pl najpóźniej dnia 31.10.2021 r.
 6. Każdy uczestnik Festiwalu przesyłając zgłoszenie wraz z nagraniem wyraża zgodę na publikację nagrania na stronie www.sacrosongdwp.pl
 7. Dyplomy dla laureatów zostaną wysłane wyłącznie drogą elektroniczną. Na prośbę uczestnika możliwe jest wysłanie dyplomu tradycyjną pocztą.
 8. Uczestnicy Konkursu nie otrzymują dyplomów uczestnictwa. Możliwe jest wystawienie dyplomu uczestnictwa na prośbę uczestnika Konkursu i przesłanie go drogą elektroniczną.
 9. Sposób przekazania nagrody pieniężnej zostanie ustalony indywidualnie z laureatami.
 10. Decyzje jury są ostateczne i nie ma możliwości odwołania się od nich.

4. Postanowienia końcowe

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go na stronie sacrosongdwp.pl.
 2. Uczestnicy przesyłają wypełniony formularz uczestnictwa wraz ze zgodami dostępny na stronie internetowej Sacrosongu.
 3. Termin nadsyłania formularzy uczestników wraz z linkami prezentowanych utworów upływa 29 października 2021 r.